• Kom shoppen op afspraak - 0456.17.07.77

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Artikel 1. Definities 

In deze voorwaarden wordt begrepen onder: 

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Klantgebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 
 2. Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer, AMORIA;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de Klant of AMORIA in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. 
 5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; 
 6. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de AMORIA ter beschikking stelt die een Klant kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.  
 7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de AMORIA georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; 
 8. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Klanten AMORIA gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen. 
 9. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de AMORIA. 

 

Artikel 2. Toepassingsgebied 

 1. Deze bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en verkoopovereenkomsten die tot stand komen tussen AMORIA, Leliestraat 66 te Houthalen (3530), met ondernemingsnummer 0755922681 en de Klant en dit door middel van de website amoria.be, behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking door AMORIA.  

 

 1. Deze Algemene Voorwaarden primeren op alle gebeurlijk aanwezige aankoopvoorwaarden van de Klant.

 

De tekst van deze Algemene Voorwaarden wordt op elektronische wijze aan de Klant ter beschikking gesteld voor de totstandkoming van de overeenkomst op zodanige wijze dat deze door de Klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.   

 1. De gehele of gedeeltelijke nietigheid of vernietigbaarheid van één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden, laat de rest van de Algemene Voorwaarden onverlet en doet hier geen afbreuk aan. De betreffende bepaling zal in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

 

 1. Situaties die niet in deze Algemene Voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Algemene V

 

 1. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze Algemene V

 

Artikel 3. Aanbod  

 1. De aanbiedingen en prijzen weergegeven op de website van www.AMORIA.be worden uitgedrukt in € (EURO) en zijn inclusief BTW. 

 

 1. Elk  aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in gelijk welk onderdeel van het aanbod, waaronder maar niet beperkt tot de prijs, kleur, beschikbaarheid, bindt AMORIA 

 

 1. Alle afbeeldingen en specificaties in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Afbeeldingen trachten een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten aan te bieden. AMORIA kan echter niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. 

 

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en indicatief. Deze verbinden AMORIA niet voor onbepaalde duur. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder strikte voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 

 

Artikel 4. Handelingsbekwaamheid en status 

4.1        Het plaatsen van een bestelling via de website van AMORIA is uitsluitend mogelijk voor Klanten. De Klant verklaart een natuurlijke persoon te zijn en bij het aangaan van de in artikel 1 bedoelde verkoopovereenkomst te handelen in de hoedanigheid van Klant, niet-handelaar.  

4.2 Middels het plaatsen van een bestelling garandeert de Klant dat hij meerderjarig en volledig handelingsbekwaam is om de verkoopovereenkomst met AMORIA aan te gaan. 

 

Artikel 5. Overeenkomst  

5.1Het plaatsen van een bestelling gebeurt op de wijze zoals uiteengezet op de website op “(Bevestig bestelling)”. De overeenkomst tussen AMORIA en de Klant komt tot stand na het plaatsen van een bestelling en na de aanvaarding en bevestiging van de bestelling door AMORIA (op elektronische wijze). 

 1. Elke verkoopovereenkomst wordt geacht te zijn gesloten, na bovenvermelde aanvaarding en bevestiging , op de plaats van de ondernemingsadres van AMORIA. Elke afwijking hierop dient schriftelijk en uitdrukkelijk door AMORIA te worden aanvaard. 

 

 1. AMORIA zal bij het product aan de Klant de volgende informatie, digitaal of op zodanige wijze dat deze door de Klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: 
 2. het adres van de vestiging van AMORIA waar naar de Klant zijn/haar klachten richten kan; 
 3. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; 
 4. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten. 

 

Artikel 6. Betaling 

6.1        De betaling gebeurt steeds in € (EURO). 

6.2Betaling dient te gebeuren aan de hand van één van de betalingsfaciliteiten aangeboden op de website en op het moment van het plaatsen van de bestelling. AMORIA behoudt zich echter het recht voor om ten alle tijde bepaalde betalingsmogelijkheden toe te voegen of uit te sluiten.  

6.3De Klant verklaart enkel gebruik te maken van betaalkaarten of kredietkaarten die hij gerechtigd is te gebruiken en verklaart dat voldoende fondsen aanwezig zijn om de betaling te laten doorgaan. Betaling door middel van overschrijving is niet mogelijk behoudens voorafgaande  uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming van AMORIA. 

6.4Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de Klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6.2. In geval van wanbetaling van de Klant heeft AMORIA behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de Klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. 

 1. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij AMORIA tot het moment van bezorging aan de Klant, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 7. Levering en transportkosten 

7.1       Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. De bestelde goederen worden door AMORIA geleverd op het door de Klant aangegeven leveringsadres. AMORIA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige materiele vergissingen die hebben plaatsgevonden bij het invoeren van een leveringsadres. 

7.2        De verzendingskosten worden door de Klant gedragen. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders door AMORIA wordt gesteld.  

7.3        De opgegeven leveringstermijnen zijn slechts indicatief en verbinden AMORIA slechts in die mate dat zij ernaar streeft deze termijnen zo dicht mogelijk te benaderen. De leveringstermijnen vormen in geen geval een essentieel onderdeel van de gesloten overeenkomsten noch verlenen zij de Klant enig recht tot schadevergoeding. 

7.4 Indien geen leveringstermijn werd overeengekomen zal AMORIA de goederen leveren binnen een termijn van 30 dagen nadat de koopovereenkomst tot stand is gekomen. Indien de goederen niet werden geleverd binnen de vooropgestelde termijn of binnen voormelde termijn van 30 dagen, heeft de Klant het recht AMORIA te verzoeken de goederen te leveren binnen een aanvullende termijn die gelet op de omstandigheden passend is. Indien de goederen niet worden geleverd binnen deze aanvullende termijn, heeft de Klant het recht de overeenkomst te ontbinden. 

 1. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal AMORIA zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel kan worden Bij vervangende artikelen blijft het herroepingsrecht gelden. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van AMORIA. 
   
 2. In geen geval is AMORIA gehouden tot levering over te gaan zolang zij de betaling van de goederen nog niet heeft plaatsgevonden. 

 

 1. AMORIA levert enkel in België en Nederland. De exacte verzendingskosten zijn terug te vinden op de website. AMORIA behoudt zich het recht voor deze tarieven geregeld aan te passen indien deze in werkelijkheid zijn gewijzigd. 

  

 Artikel 7. Herroepingsrecht 

7.1        De Klant heeft het recht aan AMORIA mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed. Om van het herroepingsrecht gebruik te maken moet de Klant AMORIA informeren van zijn beslissing tot herroeping per e-mail 

info@amoria.be . De Klant mag daarbij gebruik maken van het bijgevoegde herroepingsformulier maar dit is niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het dat de Klant de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

7.2        De Klant die gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht dient de goederen in de originele verpakking terug te zenden naar volgend adres: AMORIA, Leliestraat 66 te Houthalen (3530) en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop de Klant AMORIA in kennis stelde van zijn beslissing tot herroeping. De Klant wordt geacht deze termijn na te leven wanneer de goederen worden teruggestuurd voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. 

7.3        De Klant draagt de kosten verbonden aan het terugzenden van de goederen. 

 1. 4        Herroeping wordt enkel aanvaard indien de goederen onbevuild, onbeschadigd en ongedragen worden teruggezonden in haar originele verpakking en inclusief alle originele etiketten en/of prijskaartjes. Het testen van de goederen is enkel toegestaan indien zij niet verder reiken dan hetgeen noodzakelijk om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de Klant zelf, is de Klant aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product. 

 

7.5        Indien de Klant de overeenkomst herroept, ontvangt de Klant alle betalingen terug die hij tot op dat moment heeft gedaan terug, inclusief verzendingskosten van de levering aan de Klant (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door AMORIA geboden goedkoopste standaard levering en met uitzondering van de kosten toebehorend aan een bepaalde betalingswijze) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat AMORIA op de hoogte werd gesteld van de beslissing van de Klant de overeenkomst te herroepen. Behoudens andersluidende overeenkomst gebeurt de terugbetaling met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de oorspronkelijke transactie werd verricht. In ieder geval zullen voor de terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Niettegenstaande het voorgaande is AMORIA gerechtigd de terugbetaling in te houden tot op datum van ontvangst van de teruggezonden goederen of de dag waarop de Klant het bewijs levert dat hij de goederen heeft teruggezonden, al naargelang welk ogenblik zich eerst voordoet. 

7.6 Producten die na opening niet terug kunnen worden genomen om hygiënische of gezondheidsrisico’s, zijn uitgesloten van herroeping.  

 1. Indien de Klantgebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen hoogstens de kosten van terugzending voor zijn rekening. 
   
 2. Indien de Klanteen bedrag betaald heeft, zal AMORIA dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door AMORIA of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de Klant is gebruikt tenzij de Klant nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode. 

 

Artikel 8. Uitsluiting van het herroepingsrecht  

Uitsluiting van het herroepingsrecht is mogelijk voor producten:  

 1. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 2. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop AMORIA geen invloed heeft;
 3. voor hygiënische producten waarvan de Klant de verzegeling heeft verbroken. 

 

 Artikel 9  . Rechtsmisbruik, kwade trouw 

9.1        In geval van gemotiveerd vermoeden van AMORIA van rechtsmisbruik of kwade trouw in hoofde van de Klant, is AMORIA gerechtigd de overeenkomst te ontbinden lastens de Klant, onverminderd het recht in hoofde van AMORIA om schadevergoeding te vorderen voor de ten gevolge van het rechtsmisbruik of de kwade trouw geleden schade. 

9.2        AMORIA is tevens gerechtigd om in geval van gemotiveerd vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw in hoofde van de Klant de account van de Klant af te sluiten waardoor de Klant niet langer bestellingen zal kunnen plaatsen via de website.  

 

 

Artikel 10. Klachten 

10.1        Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen de 5 dagen volledig en duidelijk schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan AMORIA per e-mail op info@amoria.be . 

10.2Correct ingediende en volledige klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door AMORIA binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Klanteen meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 

10.3Een klacht schort de verplichtingen van de Klant niet op, tenzij AMORIA schriftelijk anders aangeeft. 

 

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank 

11.1      De koopovereenkomst tussen de Klant en AMORIA wordt beheerst door het Belgisch recht. 

11.2      In geval van een geschil is de rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling Hasselt bevoegd. In de mate dat een geschil valt onder de materiële bevoegdheid van de vrederechter is uitsluitend de vrederechter van Houthalen-Helchteren bevoegd. 

 

Artikel 12. Bescherming persoonsgegevens 

12.1        De door de Klant in het kader van zijn aankoop meegedeelde persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. 

 

12.2        AMORIA verbindt zich er toe de verkregen persoonsgegevens uitsluitend te gebruiken met het oog op het uitvoeren van haar verbintenissen ten aanzien van de Klant in het kader van de in artikel 1 bedoelde verkoopovereenkomst alsook teneinde de Klant op de hoogte te houden van eigen acties en promoties van AMORIA, en zal deze gegevens steeds behandelen met inachtneming van de door dergelijke gegevens vereiste vertrouwelijkheid. 

 

12.3        De persoonsgegevens van de Klant zullen door AMORIA worden bewaard tot 3 jaar na de laatste aankoop door de Klant. Na deze datum zullen deze persoonsgegevens worden vernietigd. Indien de Klant na voornoemde periode van 3 jaar opnieuw een bestelling via de website wil plaatsen zal desgevallend een nieuwe account moeten worden aangemaakt. 

 

 Artikel 13. Cookies 

13.1      De Klant erkent ervan in kennis gesteld te zijn dat de website gebruik maakt van cookies die door de Klant moeten worden aanvaard indien de Klant gebruik wenst te maken van de website. Deze cookies worden op de gegevensdrager van de Klant opgeslagen om het gebruik van de website door de Klant en gegevensuitwisseling via de website mogelijk te maken. Aanvaarding van deze algemene voorwaarden, impliceert de aanvaarding van deze cookies. 

13.2      AMORIA informeert de Klant dat hij ten allen tijde het accepteren van cookies kan stopzetten door de instellingen in zijn browser in die zin aan te passen met dien verstande dat dit het gebruik van de website kan hinderen of zelfs onmogelijk kan maken. 

 

 Artikel 14. Intellectuele eigendom 

14.1      De Klant verklaart ervan in kennis gesteld te zijn dat de inhoud van de website www.AMORIA.be beschermd wordt door diverse intellectuele eigendomsrechten. Behoudens schriftelijke uitdrukkelijke toestemming van AMORIA is elke gehele of gedeeltelijke reproductie van inhoud van de website verboden. 

14.2      In afwijking op artikel 14.1 is de Klant gerechtigd om van de pagina’s die relevant zijn met betrekking tot de door hem/haar verrichte aankoop een kopie voor persoonlijk gebruik te printen. 

  

Artikel 15. Aansprakelijkheid 

15.1      AMORIA draagt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan de software van de Klant of het verlies van data door de Klant die in verband zou kunnen gebracht worden met het gebruik van de online webshop, noch voor enig feit dat het gevolg is van dergelijk verlies zoals, niet-limitatief, financiële of commerciële verliezen, verhoging van de onkosten, verstoring van planning of door derden geëiste betalingen. 

15.2      AMORIA draagt geen enkele aansprakelijkheid voor de accuraatheid van de op de online Webshop beschikbare informatie. 

15.3      AMORIA streeft naar een zo optimaal mogelijke beschikbaarheid van de Webshop, zonder evenwel de beschikbaarheid ervan op welke manier ook te garanderen. In geen geval kan AMORIA aansprakelijk gesteld worden voor onbeschikbaarheid van producten. 

13.4      In ieder geval is de aansprakelijkheid van AMORIA uit hoofde van de koopovereenkomst en het gebruik van de Webshop beperkt tot het bedrag de verrichte aankoop.     

 

Artikel 16. Bewijsvoering 

16.1      Partijen komen wederzijds overeen dat zij het bewijs van de totstandkoming van hun verbintenissen en de modaliteiten ervan, alsook de uitvoering en beëindiging ervan kunnen leveren aan de hand van elektronische gegevens, zoals onder meer de login gegevens van de website en elektronische berichten.